نمایندگی دامنه های بین المللی

نمایندگی پایه دامنه های بین المللی

نمایندگی دائمی | واگذاری کامل نمایندگی
ثبت ، تمدید و انتقال بیش از 400 پسوند
ارائه بینهایت نمایندگی فروش توسط شما
سطح چهار تخفیف و قابل ارتقا به پلن ها بعدی
پنل تحت وب و ماژول whmcs
دسترسی مدیریتی کامل دامنه ها
تمام مبلغ پرداخت شده برای ثبت دامنه قابل استفاده است.

نمایندگی دامنه های بین المللی | Plus WA

نمایندگی سالیانه | تمدید سالیانه دارد!
ثبت ، تمدید و انتقال بیش از 400 پسوند
ارائه بینهایت نمایندگی فروش توسط شما
سطح چهار تخفیف و قابل ارتقا به پلن ها بعدی
پنل تحت وب و ماژول whmcs
دسترسی مدیریتی کامل دامنه ها
شارژ اولیه ندارد! نیاز به شارژ اولیه برای ثبت دامنه دارد.

نمایندگی اقتصادی دامنه های بین المللی

نمایندگی دائمی | واگذاری کامل نمایندگی
ثبت ، تمدید و انتقال بیش از 400 پسوند
ارائه بینهایت نمایندگی فروش توسط شما
سطح سه تخفیف و قابل ارتقا به پلن ها بعدی
پنل تحت وب و ماژول whmcs
دسترسی مدیریتی کامل دامنه ها
تمام مبلغ پرداخت شده برای ثبت دامنه قابل استفاده است.

نمایندگی دامنه های بین المللی | Plus WB

نمایندگی سالیانه | تمدید سالیانه دارد!
ثبت ، تمدید و انتقال بیش از 400 پسوند
ارائه بینهایت نمایندگی فروش توسط شما
سطح سه تخفیف و قابل ارتقا به پلن ها بعدی
پنل تحت وب و ماژول whmcs
دسترسی مدیریتی کامل دامنه ها
شارژ اولیه ندارد! نیاز به شارژ اولیه برای ثبت دامنه دارد.

نمایندگی تجاری دامنه های بین المللی

نمایندگی دائمی | واگذاری کامل نمایندگی
ثبت ، تمدید و انتقال بیش از 400 پسوند
ارائه بینهایت نمایندگی فروش توسط شما
سطح دو تخفیف و قابل ارتقا به پلن ها بعدی
پنل تحت وب و ماژول whmcs
دسترسی مدیریتی کامل دامنه ها
تمام مبلغ پرداخت شده برای ثبت دامنه قابل استفاده است.

نمایندگی دامنه های بین المللی | Plus WC

نمایندگی سالیانه | تمدید سالیانه دارد!
ثبت ، تمدید و انتقال بیش از 400 پسوند
ارائه بینهایت نمایندگی فروش توسط شما
سطح سه تخفیف و قابل ارتقا به پلن ها بعدی
پنل تحت وب و ماژول whmcs
دسترسی مدیریتی کامل دامنه ها
شارژ اولیه ندارد! نیاز به شارژ اولیه برای ثبت دامنه دارد.

نمایندگی شرکتی دامنه های بین المللی

نمایندگی دائمی | واگذاری کامل نمایندگی
ثبت ، تمدید و انتقال بیش از 400 پسوند
ارائه بینهایت نمایندگی فروش توسط شما
سطح یک تخفیف
پنل تحت وب و ماژول whmcs
دسترسی مدیریتی کامل دامنه ها
تمام مبلغ پرداخت شده برای ثبت دامنه قابل استفاده است.

نمایندگی دامنه های بین المللی | Plus WD

نمایندگی سالیانه | تمدید سالیانه دارد!
ثبت ، تمدید و انتقال بیش از 400 پسوند
ارائه بینهایت نمایندگی فروش توسط شما
سطح یک تخفیف
پنل تحت وب و ماژول whmcs
دسترسی مدیریتی کامل دامنه ها
شارژ اولیه ندارد! نیاز به شارژ اولیه برای ثبت دامنه دارد.