هاست دانلود

هاست دانلود 10 گیگابایتی

هاست دانلود 10 گیگ
لوکیشن اروپا
پهنای باند 600 گیگ
انتقال رایگان سرویس
قابل ارتقا تا 200 گیگ
تخفیف ویژه تمدید سالیانه

هاست دانلود 15 گیگابایتی

هاست دانلود 15 گیگ
لوکیشن اروپا
پهنای باند 800 گیگ
انتقال رایگان سرویس
قابل ارتقا تا 200 گیگ
تخفیف ویژه تمدید سالیانه

هاست دانلود 25 گیگابایتی

هاست دانلود 25 گیگ
لوکیشن اروپا
پهنای باند 1200 گیگ
انتقال رایگان سرویس
قابل ارتقا تا 200 گیگ
تخفیف ویژه تمدید سالیانه

هاست دانلود 60 گیگابایت

هاست دانلود 60 گیگ
لوکیشن اروپا
پهنای باند 2500 گیگ
انتقال رایگان سرویس
قابل ارتقا تا 200 گیگ
تخفیف ویژه تمدید سالیانه

هاست دانلود 100 گیگابایتی

هاست دانلود 100 گیگ
لوکیشن اروپا
پهنای باند 3500 گیگ
انتقال رایگان سرویس / قابل ارتقا تا 200 گیگ
تخفیف ویژه تمدید سالیانه

هاست دانلود 500 گیگابایتی

هاست دانلود 500 گیگ
لوکیشن اروپا / ایران
پهنای باند 4000 گیگ / نامحدود
انتقال سرویس ندارد / دارد
تخفیف ویژه تمدید سالیانه

هاست دانلود 1000 گیگابایتی

هاست دانلود 1000 گیگ
لوکیشن اروپا / ایران
پهنای باند 8000 گیگ / نامحدود
انتقال سرویس ندارد / دارد
تخفیف ویژه تمدید سالیانه

هاست دانلود 2000 گیگابایتی

هاست دانلود 2000 گیگ
لوکیشن اروپا / ایران
پهنای باند 16000 گیگ / نامحدود
انتقال سرویس ندارد / دارد
تخفیف ویژه تمدید سالیانه

هاست دانلود 3000 گیگابایتی

هاست دانلود 3000 گیگ
لوکیشن اروپا / ایران
پهنای باند 24000 گیگ / نامحدود
انتقال سرویس ندارد / دارد
تخفیف ویژه تمدید سالیانه

هاست دانلود 4000 گیگابایتی

هاست دانلود 4000 گیگ
لوکیشن اروپا / ایران
پهنای باند 32000 گیگ / نامحدود
انتقال سرویس رایگان ندارد / دارد
تخفیف ویژه تمدید سالیانه

هاست دانلود 5000 گیگابایتی

هاست دانلود 5000 گیگ
لوکیشن ایران
پهنای باند نامحدود
انتقال رایگان سرویس
تخفیف ویژه تمدید سالیانه

هاست دانلود 6000 گیگابایتی

هاست دانلود 6000 گیگ
لوکیشن اروپا
پهنای باند نامحدود
انتقال رایگان سرویس ندارد
تخفیف ویژه تمدید سالیانه