نمایندگی سامانه بهبود رتبه الکسا

نمایندگی پایه سامانه بهبود رتبه الکسا

نمایندگی اعتباری سامانه بهبود رتبه الکسا -15% تخفیف
هزینه اولیه نمایندگی 1 میلیون تومان ( غیرقابل استفاده )
هزینه شارژ اولیه یکبار 10 میلیون تومان ( مبلغ قابل استفاده )
فاقد سایت تخصصی افزایش بازدید و بهبود رتبه الکسا
قابل ارتقا با پرداخت مابه التفاوت

نمایندگی اقتصادی سامانه بهبود رتبه الکسا

نمایندگی اعتباری سامانه بهبود رتبه الکسا -25% تخفیف
هزینه اولیه نمایندگی 5 میلیون تومان ( غیرقابل استفاده )
هزینه شارژ سالیانه 40 میلیون تومان ( مبلغ قابل استفاده )
دارای سایت تخصصی افزایش بازدید و بهبود رتبه الکسا
قابل ارتقا با پرداخت مابه التفاوت

نمایندگی تجاری سامانه بهبود رتبه الکسا

نمایندگی اعتباری سامانه بهبود رتبه الکسا -35% تخفیف
هزینه اولیه نمایندگی 10 میلیون تومان ( غیرقابل استفاده )
هزینه شارژ سالیانه 120 میلیون تومان ( مبلغ قابل استفاده )
دارای سایت تخصصی افزایش بازدید و بهبود رتبه الکسا
قابل ارتقا با پرداخت مابه التفاوت

نمایندگی شرکتی سامانه بهبود رتبه الکسا

نمایندگی اعتباری سامانه بهبود رتبه الکسا -45% تخفیف
نیازمند فعال سازی همزمان نمایندگی تجاری و شرکتی
هزینه اولیه نمایندگی 20 میلیون تومان ( غیرقابل استفاده )
هزینه شارژ سالیانه 240 میلیون تومان ( مبلغ قابل استفاده )
دارای سایت تخصصی افزایش بازدید و بهبود رتبه الکسا