سامانه پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه پایه

پنل ارسال پیامک مادام العمر
تعرفه ارسال پیامک 13.4 تومان و تعرفه دریافت رایگان


7 خط رند تبلیغاتی و خدماتی رایگان
1 خط اختصاصی هدیه
80% امکانات سامانه پیامک
5۰۰ پیامک اولیه رایگان
قابل ارتقا در هر زمان


پنل کاربری | پایه بصورت آنی فعال سازی و تحویل میشود!

سامانه پیام کوتاه اقتصادی

پنل ارسال پیامک مادام العمر
تعرفه ارسال پیامک 12.4 تومان و تعرفه دریافت رایگان


7 خط رند تبلیغاتی و خدماتی رایگان
2 خط اختصاصی هدیه
95% امکانات سامانه پیامک
1۰۰۰ پیامک اولیه رایگان
قابل ارتقا در هر زمان


پنل کاربری | اقتصادی بصورت آنی فعال سازی و تحویل میشود!

سامانه پیام کوتاه شرکتی

پنل ارسال پیامک مادام العمر
تعرفه ارسال پیامک 11.2 تومان و تعرفه دریافت رایگان


7 خط رند تبلیغاتی و خدماتی رایگان
۳ خط اختصاصی + خط ۰۲1 هدیه
۱۰۰% امکانات سامانه پیامک
۲۰۰۰ پیامک اولیه رایگان
قابل ارتقا در هر زمان


پنل کاربری | شرکتی بصورت آنی فعال سازی و تحویل میشود!

سامانه پیام کوتاه تجاری

پنل ارسال پیامک مادام العمر
تعرفه ارسال پیامک 10.2 تومان و تعرفه دریافت رایگان


7 خط رند تبلیغاتی و خدماتی رایگان
4 خط اختصاصی + خط ۰۲1 هدیه
۱۰۰% امکانات سامانه پیامک
4۰۰۰ پیامک اولیه رایگان


پنل کاربری | تجاری بصورت آنی فعال سازی و تحویل میشود!